Magyarbiliárd: info@magyarbiliard.hu

DSCF6229.jpgDSCF8555.jpgDSCF8292.jpgIMG_2301.jpg2011k217.jpgDSCF8221.jpgDSCF5346.jpgDSCF6220.jpgDSCF8053.jpgDSCF8263.jpgDSCF6113.jpgDSCF8019.jpgDSCF7965.jpgDSCF8457.jpgDSCF8050.jpgDSCF8055.jpgDSCF0932.jpgDSCF8288.jpg20111126161.jpgDSCF7964.jpgDSCF6373.jpgDSCF6187.jpgDSCF8654.jpgS1052257.jpgDSCF0893.jpgS1052267.jpgDSCF9668.jpgS1052251.jpgcsb1_d_2013.jpgS1052278.jpgDSCF8294.jpgDSCF8562.jpgDSCF8653.jpgDSC04430.jpgS1052243.jpg

A Magyar Bábus Biliárd Egyesület Etikai Szabályzata

Az etikai szabály hatálya

Az Etikai Szabályzat hatálya kiterjed a "Magyarbiliárd Mozgalom" szervezőire, a Magyar Bábus Biliárd Egyesület (MBBE) elnökségi tagjaira, az MBBE nem magánszemélyiségű tagjai elnökségi/vezetőségi tagjaira (a továbbiakban szervezők), továbbá az MBBE, illetve tagjai magánszemélyiségű tagjaira (továbbiakban tagok).

A Szabályzat értelmezése

A Szabályzat megfogalmazott magatartási normák, elvárások és tilalmak kizárólag a Tisztességes, sportszerű magatartásra vonatkozóan értelmezhetőek, iránymutatást adnak a magyarbiliárd mozgalom szervezői részére, de minden magyarbiliárd játékos számára is. Továbbá az elnökségek értékítéleteit, döntéseit segítik. A Szabályzatban megfogalmazott elvárások nem jelenítik meg az etikus magatartások tételes, teljes felsorolását, ugyanígy a Szabályzatban szereplő tilalmazott magatartások összessége nem meríti ki az etikátlan magatartás minden formáját.

Az Etikai Szabályzat célja, az etikai vétség fogalma

Az Etikai Szabályzatot a Magyar Bábus Biliárd Egyesület azzal a céllal fogalmazta meg, hogy a "Magyarbiliárd mozgalom" résztvevői (szervezők és tagok) számára irányt mutasson a mozgalom keretében végzett tevékenységük folytatása, valamint az ezt érintő etikai kérdések tekintetében. Meghatározva ezáltal egy elvárt erkölcsi, etikai és viselkedési színvonalat.

Az etikai vétség, a Magyarbiliárd mozgalom, illetve a Magyar Bábus Biliárd Egyesület céljaival nem összeegyeztethető cselekmény, magatartás, viselkedés, véleménynyilvánítás

Szervező és tag köteles:

 • azonosulni a magyarbiliárd mozgalom, ezen belül az MBBE általános céljaival és konkrét célkitűzéseivel;
 • tiszteletben tartani sporthoz kötődő hazai és nemzetközi eszméket;
 • tiszteletben tartani és megbecsülni a sportág hagyományait és értékeit;
 • betartani az Magyar Biliárd Szövetség, illetve az MBBE rá vonatkozó szabályzatait;
 • tartózkodni a szabályzatok és versenyszabályok kijátszásától;
 • sportszerű életmódot folytatni, tartózkodni a drog, illetőleg a mértéktelen alkoholfogyasztástól;
 • sportolóhoz, vezetőhöz méltó magatartást tanúsítani;
 • a használt sporteszközt, sportfelszerelést és más vagyont szakszerűen, gondosan használni, tárolni, karbantartani;
 • példamutató magatartást tanúsítani a fiatal sportolók, sporttársai, szakembertársai és tisztségviselő társai felé;
 • a sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit elismerni, tiszteletben tartani.

A tag etikai vétséget követ el, ha:

 • szándékos cselekményével szabálytalanul befolyásolja a verseny eredményét, vagyis szabálytalanul magának vagy más versenyzőnek előnyt szerez és ezzel más versenyzőt hátráltat;
 • versenyen, felkészülésen megszegi az alapvető együttélési normákat, ezzel zavarja sporttársai felkészülését, pihenését, megszegi a csapatkapitány, edző vagy vezető által meghirdetett normákat;
 • drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt;
 • népszerűségével vagy fizikai erejével visszaélve méltatlan magatartást tanúsít.

Szervező etikai vétséget követ el, ha:

 • szándékosan, esetleg valamely érdekből vezérelve szabálytalanságot pártol, illetve nem lép fel a szabályszerűség mellet;
 • versenyzőjét az előző szakaszban meghatározott cselekmények vagy magatartásformák valamelyikére felbújtja, arra tanácsot ad, abban közreműködik;
 • sportoló, más sportszakember vagy tisztségviselő irányában sportszakemberhez méltatlan magatartást tanúsít;
 • drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt;
 • népszerűségének, fizikai erejének kihasználásával méltatlan magatartást tanúsít;
 • a sportágban tevékenykedők, szakembertársai eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli;
 • nyilvános szereplés alkalmával az MBBE nevében nyilatkozik és az nem felel meg a meglévő testületi döntésnek;
 • a testületben vállalt feladatának nem teljesítésével erkölcsi vagy anyagi kárt okoz az MBBE-nek.

Eljárási szabályok etikai vétség elkövetése esetén

Az etikai szabályok megsértése esetén, az Magyar Bábus Biliárd Egyesület Elnöksége etikai eljárást folytathat le. Az etikai eljárást az Egyesület bármely tagja kezdeményezheti, az Egyesület Elnökéhez címzett írásbeli kérelemmel.
A kérelem alapján az Egyesület Elnöksége a legközelebbi ülésen döntést hoz, hogy etikai eljárást indít-e vagy sem. Az Elnökség az etikai eljárás kitűzéséről (időpontjáról, helyszínéről) vagy megtagadásáról a kezdeményezőt értesíti.

>> Magyarországon régóta honos legendás biliárdjátékok <<