Magyarbiliárd - bábus karambol

Megjegyzés: A bábus (fás) karambol az 1000-es (egyfás) játék feszesebb változataként a szabad karamboljáték egyik "nehezítésének" tekinthető.

Kellékek

A játék szabványos (zseb nélküli vagy zsebes) karambolasztalon vagy pool asztalon játszható. A zsebes (pl. pool) asztalon való játékkal kapcsolatos kiegészítő szabályok jelen leírás végén találhatók.

A játékhoz egyetlen szokványos lehetőleg piros bábu szükséges. A golyókészletet 3 egyforma méretű 60,3 - 61,5 mm átmérőjű, 194 - 220 gramm súlyú golyó alkotja - egy piros , egy fehér és egy sárga (lehet vajszínű, kis körrel megjelölt fehér, pöttyös,  ...).
Az asztal hossztengelyén 3 darab pont van megjelölve krétával, vagy filccel, 1 pont éppen a két tengely metszéspontjában van - ez a középpont. A hossztengely szélső pontjai az alappontok - ezek eredetileg éppen a negyedelő pontok, de lehetséges, hogy közelebb legyenek a rövidebb oldalhoz, mint a középponthoz. Adott alapponton átmenő rövidebbik oldalakkal párhuzamos egyenes, illetve a hozzá közelebbi rövid oldal közötti asztalrész a kezdőterület (a határvonal már nem tartozik hozzá) - az asztal mindkét végén megtalálható.

A játék célja

A játékot két játékos, vagy két páros játszhatja (páros játék esetén, egy szériát a páros egyazon tagja lök végig). Mindkét félnek saját lökőgolyója van, az egyik játékosé a fehér, a másiké a sárga golyó - pirossal nem löknek. Minden lökés alkalmával szabadon választható bármelyik másik golyó (tehát a piros is) célgolyónak. Pontot szerezni szabályos bábu borítással, vagy karambollal lehet (lásd később). Minden hiba esetén viszont az ellenfél kap pontot (lásd a pontozást). Amelyik fél előbb eléri (vagy túlhaladja) az 100 pontot, az nyer. Egy játékos a lökésjog megszerzésétől mindaddig játékban marad, amíg (hibátlan lökéssel) pontot tud szerezni, vagy meg nem nyeri a játszmát.

A játék kezdése

A kezdés jogának eldöntése tempólökéssel történik. Ehhez a fehér és a sárga golyót a kezdőterületre (egyiket jobbra, másikat balra) a pirosat golyót pedig a távolabbi alappontra helyezik. A játékosok lehetőleg egy időben (mind két lökött golyónak mozgásban kell lennie, mielőtt valamelyik eléri a szemközti rövid falat) a szemközti rövid falra löknek, és akinek a golyója közelebb áll meg az alsó rövid falhoz, eldöntheti, hogy fenntartja-e magának vagy átengedi ellenfelének a kezdés jogát. A tempólökés érvénytelen, amennyiben valamely golyó a hosszú falhoz ér, vagy áthalad az asztal hosszanti felezőegyenesén az ellenfél oldalára. Ez esetekben a hibázó ellenfele nyeri a tempólökést. A kezdés minden esetben a fehér golyóval történik.

A bábu és a golyók felrakása kezdéshez

Az egyetlen bábút (lehetőleg piros) a középpontra, a kezdőjátékos golyóját valamelyik kezdőterületre, a másik két golyót egy-egy alappontra kell helyezni.

A kezdő játékos a kezdőterületen lévő (saját) lökőgolyóját úgy löki meg, hogy az (direkt, vagy a falról) a távolabbi célgolyót lökje meg úgy, hogy az lehetőleg bábut borítson, illetve esetleg a lökőgolyó karambolt is "csináljon" (lásd később). A kezdőlökésnél a játék akkor tekinthető elkezdettnek, amikor a dákóbőr megüti a lökőgolyót.
Fontos, hogy a kezdő játékos kezdőlökése esetén (és minden "golyó kézben állásnál" - lásd lejjebb) a játékos padlót érintő lábának/lábainak teljes terjedelmükben belül kell esniük az asztal hosszabbik oldalainak külső síkján.
A következő játszmában a kezdés joga a másik játékosé.

A lökés érvényessége

Egy lökés akkor tekinthető érvényesnek, ha a következő feltételek teljesülnek:

 1. a játékos legalább egyik lábának érinteni kell a padlót, és egyik cipője sem érintheti a posztót;
 2. játék alatt kézzel és (a dákón kívül) más eszközzel tilos az asztalon lévő golyókhoz érni, illetve a bábut szándékosan megfogni (kivétel, ha valamelyik golyó kiugrik, illetve a bábu visszaállítását);
 3. a dákó is csak a bábut és a lökőgolyót érintheti (a többi golyót nem), de a lökőgolyót is csak a keskenyebbik végén lévő bőrrel (más felülete nem érhet a lökőgolyóhoz sem);
 4. lökni csak akkor lehet, ha már minden golyó megállt, és az elborult bábut helyére állították vagy a vonatkozó szabály szerint levették az asztalról;
 5. egy lökés alkalmával a dákó csak egyszer érintheti a lökőgolyót, illetve nem megengedett a golyó tolása;
 6. ha a lökőgolyó másik golyóhoz tapad, csak attól elfelé lökhető (a tapadó másik golyó nem mozdulhat meg, kivéve, ha a lökőgolyó támasztotta);
 7. a golyók nem ugorhatnak ki a játéktérről;
 8. bábut csak a célgolyók boríthatnak (dákó, lökőgolyó, kéz stb. nem - de az nem hiba, ha a lökőgolyó, a dákó vagy a dákót támasztó kéz bábut érint);
 9. a dákóval meglökött lökőgolyónak direktben vagy valamely fal/falak közvetítésével valamelyik célgolyót kell érintenie.

Hiba történik egy lökés révén, ha a fentiek szerint a lökés nem érvényes.

Fontos megemlíteni, hogy:

A játék menete

Egy játékos a lökésjog megszerzésétől mindaddig játékban marad, amíg (hibátlan lökésével) pontot tud szerezni, vagy meg nem nyeri a játszmát. Egy lökést akkor követheti a másik, ha megálltak a golyók és az eldőlt bábut helyére állították vagy a vonatkozó szabály szerint levették az asztalról.
Egy hibás lökés (az érvényes lökés valamely feltételét nem teljesítő lökések - lásd előbb) következtében az ellenfélre szál át a lökés joga. A lökésjog akkor is átszáll az ellenfélre, ha az éppen lökő játékos lökésével nem szerez pontot, illetve, ha vét 4-es limit szabály ellen (lásd lejjebb).
Ha a lökésjog átszállt a másik játékosra, akkor ő is a (saját) lökőgolyót - ott ahol áll, illetve adott esetben kézből - meglökve célba veszi (direktben vagy fal/falak közvetítésével) a másik két golyó (célgolyók) valamelyikét.

A játékosok arra törekszenek, hogy érvényes lökésekkel (lásd előbb) minél többször bábut borítsanak (csak a célgolyók boríthatnak szabályosan), illetve minél több karambolt érjenek el.
Figyelem ebben a játékformában a karambol definíciója más, mint a 120-asban.

Karambol alatt a következő eseteket értjük:

 1. a lökőgolyó és valamely célgolyó érintkezését követően a lökőgolyó a másik célgolyóval is érintkezik (előtte, közben, utána falakat is érinthet) - az természetesen nem baj, ha a két célgolyó is érinti egymást;
 2. a lökőgolyó falat/falakat érint majd valamely célgolyó érintését követően a két célgolyó is érintkezik.

Egy lökés alkalmával legfeljebb egy karambol értékelhető.

Golyó kézben állás

Ha valamelyik játékos az érvényes lökés 1.-4. feltételei bármelylike ellen vét, ellenfele választhat, hogy folytatja az adott helyzetből, vagy "golyó kézben" állásból lök.

Ha valamely játékos - ellenfele hibájából - jogot szerzett a "golyó kézben" állásra és él is vele, akkor a lökőgolyót a kezdőterület tetszőleges pontjára, a másik két golyót az alappontokra helyezi, majd lök (lásd még a golyók kiugrásának esetét).
Fontos, hogy ilyenkor a lökő játékos padlót érintő lábának/lábainak teljes terjedelmükben belül kell esniük az asztal hosszabbik oldalainak külső síkján.

Golyók kiugrása
(A golyók megnevezése a lökő játékos szemszögéből értendő.)

Egy golyót kiugrottnak kell tekinteni, ha kiesik a játékmezőből, vagy érinti az asztal (nem posztóval borított) keretét.
A lökőgolyó és/vagy a nem piros célgolyó kiugrása esetén a lökőgolyót a szabad alappontra kell helyezni, ha mindkettő szabad, akkor a soron következő játékos döntheti el melyikre. Amennyiben ilyenkor a piros golyó is kiugrott azt a másik alappontra kell helyezni. A piros golyó kiugrása esetén a piros golyót a szabad alappontra kell helyezni, ha mindkettő szabad, akkor a soron következő játékos döntheti el melyikre.
Ezt követően a soron következő játékos a kezdőterületről lök.

A bábu borulása, visszaállítása

Csak két célgolyó boríthat szabályosan (a lökőgolyó nem).
A bábu eldöntöttnek tekinthető, ha:

A bábu nem tekinthető eldőltnek, ha:

Az eldőlt bábut csak akkor szabad illetve kell érinteni, visszaállítani, ha már minden golyó és a bábu megállt, de még a soron következő lökés előtt. Fontos, hogy csak a fentiek szerint eldőltnek minősített bábut kell pillanatnyi helyéről elmozdítani, azaz a megdőlt, vagy eltolódott bábu (elborulásáig) ott marad, ahol van. Amennyiben az elborult bábu helye foglalt (valamely golyó által), ideiglenesen játékon kívülre kerül (leveszik az asztalról) míg helye szabaddá nem válik - akkor viszont vissza kell tenni az asztalra (a helyére). Ha az eldőlt bábu a golyó/golyók elmozdítása nélkül nem vehető el ("beszorult"), akkor mindaddig helyén kell hagyni, amíg ez a helyzet fenn áll. Természetesen ilyenkor sem vehető számításba a lökés pontértékének kiszámításához.
Az eldőlt bábut a játékvezető állítja (nem az író) vagy annak hiányában a lökő játékos végzi saját magának.

Fontos megemlíteni:

Megjegyzés: amennyiben a bábut a lökő játékos állítja (nem a játékvezető), nem számít hibának, ha állítás közben bábut borít, de hibának számít, ha megmozdít egy asztalon lévő golyót. Ez utóbbi esetben ellenfele következik golyó kézben állásból (hibapont nincs).

Pontozás

Csak érvényes lökésért járhat pont a lökő játékosnak. Amennyiben hibát vét a játékos akkor az utolsó (a hibás) lökés révén csak az ellenfél kaphat pontot (lásd később), ellenben a hibázó játékos felírhatja az általa az aktuális lökéssorozat folyamán (annak hibátlan lökéseivel) gyűjtött pontokat. Ezt követően ellenfele következik.

A lökő játékosnak szabályos lökése esetén számára járó pontok:

A lökő játékos hibája esetén az ellenfélnek járó pontok (összegezni kell a bekövetkezettek után járó pontokat):

Hiba esetén a lökéssorozat utolsót megelőző (hibátlan) lökéseivel gyűjtött pontokat felírhatja a hibázó játékos, illetve a lökés joga át szál az ellenfélre.

A játék befejezése

A játéknak akkor van vége, ha valamelyik játékos a másikat megelőzve eléri, vagy túlhaladja az 100 pontot (ha a verseny lebonyolítás úgy kívánja lehet 80, 120, vagy 150 pont is).

Fontos kiemelni, hogy a lökő jog akkor is átszáll az ellenfélre, ha az éppen lökő játékos hibát nem vétett, de lökésével pontot sem szerzet. Természetesen lökéssorozatával gyűjtött pontjait felírhatja.

A zsebes (pl. pool) asztalon való játék kiegészítő szabályai

Mi sem természetesebb, hogy a zsebes asztalon a célgolyó zsebbe küldésével is lehet pontot szerezni - e szabályok ezzel kapcsolatosak.

Az érvényes lökés további feltétele:

 1. A lökőgolyó nem eshet zsebbe.

Pontozás (kiegészítés)

Golyók zsebbeküldés utáni visszarakása
(A golyók megnevezése a lökő játékos szemszögéből értendő.)

  * * *

* * *

Webhely: www.magyarbiliard.hu